Fågellokaler


13. Lecaområdet

Läge:
Industriområde runt Gärstadverken utanför Linköping. Åk vägen mot Ekängen. Utanför Gärstadverken finns en damm som kan vara värd ett besök. Strax efter avtagsvägen till Gärstadverken finns en avfart på vänster hand mot en schaktipp. Sväng av mot den och parkera på lämplig plats längs med den väg som går genom området. Ett antal anlagda dammar samt olika tippområden finns i området. Vilket område som är mest intressant att besöka varierar ständigt. Ett par tips är dock dammarna norr om bäcken i området samt gräsmatteodlingen strax öster Stångån.

Terräng:
Industrimark med anlagda dammar.

Fåglar:
Området är speciellt intressant att besöka under sträcktid vår och höst. I dammarna finns olika dykänder, gäss och doppingar och på fälten samt tippområdena rastar ofta en hel del småfågel. Bland rastande småfåglar märks främst sävsparv, ärlor, lärkor och piplärkor. I augusti/september finns goda möjligheter att se blåhake och rödstrupig piplärka samt lite längre fram på säsongen vinterhämpling, gråsiska och snösparv. Olika vadarfåglar rastar vid dammkanterna samt på gräsmatteodlingen. Vanligast är tofsvipa och brushane men även ljung- och kustpipare samt olika calidrisvadare har observerats. Mindre strandpipare häckar med flera par i området. Olika rovfåglar ses ofta jaga över området och brun kärrhök häckar i vassområdena. Bland sällsyntheter kan nämnas vittrut, snösiska och korttålärka.


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken