Fågellokaler


14. Häradskärret

Läge:
Häradskärret är beläget på Roxens södra strand helt nära Ö Harg kyrka. Det är bäst att parkera vid kyrkan. Gå sedan grusvägen åt norr, förbi kyrkan och mot sommarstugeområdet. Vid den tredje mötesplatsen efter kyrkan går det bra att gå genom fårhagen och upp på berget som ligger på kärrets västra sida. Detta är den bästa observationsplatsen.

Terräng:
Igenvuxen våtmark med starkt inslag av sälg. Området är svårskådat och inbjuder inte till några promenader ut i kärret. I områdena runt kärret finns öppna hagmarker samt åkrar.

Fåglar:
Häradskärret är tyvärr ganska igenväxt men under vårar med högt vattenstånd samlas en hel del rastande simänder och vadare. I norr ansluter Häradskärret till Roxen och härifrån kan en del av det sträck som passerar Götudden ses (se lokal 2 i denna guide). Specialiteter för området är rosenfink, rördrom och brun kärrhök. Ängshök har setts vid ett flertal tillfällen. I hagmarkerna väster om kärret rastar ofta en hel del småfågel och näktergalen är ganska vanlig.


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken