Fågellokaler


15. Lillkyrkakärret

Läge:
Lillkyrkakärret är beläget på gränsen mellan Linköpings och Norrköpings kommuner. Åk gamla E4:an mot Norrköping. Efter Gistad tag av mot Lillkyrka. Ca 400 meter efter att ha passerat under motorvägen går vägen genom den västra delen av kärret. Vid Lillkyrka kyrka går en mindre väg österut (Lundby) på norra sidan av kärret. Farbar ca 1,5 km.

Terräng:
Lillkyrkakärret är ett av vår kommuns största kärrmarksområde, ca 2 km långt. Västra delen domineras av lågstarr och tuvtåtelängar. I de centrala delarna dominerar högstarr och i öster vassvingel. De västra, norra och östra delarna gränsar mot betes- och åkermark. Södra delen mestadels mot skogsmark. Vid kraftigt vårflöde och högvatten bildas blankvattenytor speciellt vid vägöverfarten i väster och i de östra delarna av kärret. Även utloppet i Roxen är värt att besöka då östra delen av utloppet består av översvämmad betesmark. Västra sidan av mynningen består av invallning (jordbank) vilken ger en bra utsikt.

Fåglar:
Lillkyrkakärret är en utmärkt lokal under vårsträcket då de flesta simänder rastar här. Men även sommar- och sensommarbesök rekommenderas då rovfågel ofta utnyttjar kärret för födosök. Vid kraftigt vårflöde kan vadare såsom brushane, kärrsnäppa, grönbena, gluttsnäppa och svartsnäppa beskådas. Häckande arter är grågås, kanadagås, tofsvipa, enkelbeckasin, vattenrall, rödbena, gulärla, ängspiplärka, sävsångare och sävsparv. Arter som regelbundet förekommer är häger, sångsvan, trana, brun kärrhök, lärkfalk och ibland även småfläckig sumphöna.


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken