Fågellokaler


18. Sturefors

Läge:
Drygt en mil söder om Linköping, utmed vägen mellan Sturefors samhälle och Landeryd. Parkeringsmöjligheter finns dels vid p-plats utanför slottsparken, dels vid Sundsbro i norra änden av reservatet och därutöver några parkeringsfickor utmed vägen. I norra delen av reservatet rekommenderas ett besök på en bergknalle där det är fin utsikt över Ärlången och vassbältet från Sundsbro i norr ner till öarna utanför slottet. Slottsparken är också värd ett besök, men tänk på att respektera skyltarna som visar vilka områden som är öppna för besökare.

Terräng:
Ekskogar, ekhagar och öppna betesmarker gränsande till sjön Ärlången. Den östra delen av reservatet, norr om Sturefors slott och öster om landsvägen, har lättgången terräng.

Fåglar:
Sturefors har något att erbjuda besökaren under alla årstider, även om våren naturligtvis är den allra bästa. I eklandskapet finns året runt fyra hackspettsarter; gröngöling, spillkråka, större och mindre hackspett. Nötväcka, trädkrypare samt flera mesarter finns också i området hela året. Bland övriga häckfåglar märks bl. a. stenknäck, grönsångare, göktyta, olika flugsnappare, trastar, näktergal, törnskata, trädpiplärka, skogsduva, ormvråk och kattuggla. De flerhundraåriga ekarna i reservatet erbjuder fina häckningsmöjligheter för både knipa och storskrake. I vassarna häckar skäggdopping, sothöna, sävsparv, rör- och sävsångare. Brun kärrhök ses kontinuerligt under häckningssäsongen även om boet inte alltid är placerat inom reservatet. På öar i sjön Ärlången häckar bl. a. häger och fiskgjuse och lärkfalk ses ibland jag sländor över vassarna vid Sundsbro. Både duvhök och sparvhök finns inom området och sparvuggla hörs då och då. Under hösten är det gott om nötskrikor och nötkråkor som samlar ekollon och hasselnötter till sin vinterförsörjning. En varfågel har i många år haft vinterrevir i området men ses nu endast sporadiskt. Vid Sturefors gård ses ofta övervintrande strömstare. I Stångån, på sträckan mellan samhället och slottet, rastar ett större antal sångsvanar under senvintern och kanadagässen använder ån som övervintringsplats under vår och höst. Bland tillfälliga gäster inom Stureforsområdet kan nämnas lundsångare, flodsångare och trastsångare.


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken