Fågellokaler


19. Vistkärret

Läge:
Ca en mil söder om Linköping utmed vägen mot Bjärka-Säby, vid södra infarten till Sturefors. Då lokalen ligger utmed en smal hårt trafikerad allmän väg är det olämpligt att parkera där. Vägen mot Slaka är bredare och där finns möjlighet att stanna, liksom söder om vägkorset där det finns en infart mot bebyggelse och ekhagsmarker. För den cykelburne ornitologen är detta inget problem. Närheten till vägen innebär också att den relativt täta biltrafiken medför att det sällan blir riktigt tyst på lokalen. Detta kan vara störande speciellt under försommaren då nattsångarna är aktiva.

Terräng:
Öppen våtmark gränsande mot åkrar väster om vägen. Söder om vägskälet finns ett svårframkomligt alkärr som sträcker sig ut mot Stångån. Väster om alkärret finns ekbackar som tidigare betades men som numera håller på att växa igen.

Fåglar:
Våren är den bästa tiden att besöka lokalen då det ofta finns en vattenspegel. Kärret torkar ut i hög grad under sommaren och hög vegetation döljer eventuella vattenfåglar effektivt. Häckande arter är bl. a. enkelbeckasin, tofsvipa, ängspiplärka, rosenfink, gräshoppsångare, näktergal, sävsparv, rörsångare och sävsångare. Kärrsångare hörs nästan årligen i kärret men någon häckning är inte belagd. Kattuggla och hornuggla kan ses jaga i området liksom brun kärrhök. Sångsvanar rastar på vårarna då vattenståndet är tillräckligt högt. Krickor, gräsänder och skrattmåsar rastar också gärna liksom vadare som grönbenor, brushanar och gluttsnäppor. Bland tillfälliga gäster kan nämnas flodsångare, småfläckig sumphöna och kornknarr


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken