Fågellokaler


20. Sjögesätersviken

Läge:
Sjögesätersviken ligger i norra delen av sjön Lilla Rengen. Parkera norr om bron som ligger strax norr om Västerbyskolan (drygt 2 km nordväst om Vårdsnäs kyrka). Gå in vid hagen vid parkeringen och följ markerad naturstig åt väster ca 800 m till ett fågeltorn.

Terräng:
Sjögesätersviken är ca 1 km lång och 200-400 m bred. Djupet varierar mellan 0.2-2 m. Längs vikens stränder finns stora vassbälten och även ett par sävruggar.

Fåglar:
I viken häckar en del sjöfågel såsom skäggdopping, knölsvan, gräsand, vigg, knipa, storskrake och sothöna. I vassarna häckar brun kärrhök, sävsparv, rör- och sävsångare. Efter milda vintrar kan även skäggmes häcka på lokalen. Fiskgjuse ses ofta fiska i viken. Som årliga besökare har observerats sångsvan, kanadagås, bläsand, snatterand, kricka och brunand. I strandskogen har häckning noterats av bivråk, sparvhök, fasan, morkulla, skogsduva, sparvuggla, hornuggla, mindre hackspett och stjärtmes.


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken