Fågellokaler


Stjärnorpsravinen

Läge:
Stjärnorpsravinen är en ca 2,5 km lång bäckravin som mynnar i Roxen vid Stjärnorp. Från Linköping kör du mot Berg och passerar genom samhället förbi Kungsbro och vidare ca 5 km längs Roxenstranden. Parkera vid Stjärnorps kyrka och promenera längs stigen in i ravinen.

Terräng:
Övre delen av ravinen betas av nötkreatur, mellersta delen är av urskogskaraktär och är svårframkomlig. I den nedre delen (närmast parkeringen) har ravinen nyligen röjts och detta område är det lättaste att besöka. Hela området är lövskogsdominerat och ravinens undervegetation domineras inom vissa sträckor av imponerande strutbräken. Vid slottsruinen finns en anlagd park.

Fåglar:
Stjärnorpsravinen är en av Linköpings kommuns fågeltätaste lokaler. Besök lönar sig bäst i maj-juni. Ca 40-50 arter häckar i ravinen. Talrikast är bofink samt sångfåglar som svarthätta, löv-, trädgårds-, grön och härmsångare. Utöver de vanligaste arterna kan nämnas rosenfink, gärdsmyg, stenknäck, näktergal, mindre flugsnappare och kungsfiskare. Flera hackspettsarter häckar här och många starar, kajor samt enstaka skogsduvor bebor de ihåliga träden. Under höst och vinter finns ofta strömstare i bäcken och under höstens sträcktid kan en hel del sträckande småfåglar ses.Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken