Fågellokaler


4. Ljungsbroravinen/Ljungdammarna

Läge:
Dessa båda lokaler ligger straxt nordväst Ljungsbro, ca 2 mil NV Linköping. Åk vägen mot Ljung från centrala Ljungsbro. Efter ca 1 km går en grusväg åt höger till Jakobslund. Därifrån är den bästa utgångspunkten för en promenad i den gamla strömfåran. Efter ytterligare 1 km går nästa väg in till höger mot kraftstationen. Strax därefter syns Ljungdammarna på båda sidor om vägen, och det finns parkeringsmöjligheter på bägge sidor vägen. Den gamla strömfåran kan även nås från den nämnda vägen mot kraftstationen och från Cloettas stora parkering i Ljungsbro.

Terräng:
De totalt sex dammarna som kallas Ljungdammarna är resterna från ett gammalt tegelbruk. De används nu till fiskodling, och en del dammar är i skrivande stund helt torra. Kring de mindre dammarna på södra sidan om vägen finns en riklig vegetation med bl. a. vass och kaveldun. En hel del unga lövträd och buskar växer också runt dem. Kring den större dammen norr om vägen betar får och träden är lite äldre. Vid kraftverket i närheten av dammarna är Motala ström uppdämt och bildar en sjö som blir en naturlig fortsättning av Ljungsjön. I detta område finns fina hagmarker och en liten bäckravin. Här börjar också den gamla strömfåran vilken löper hela vägen ned till Cloetta i Ljungsbro. Ravinen består av frodig lövskog som växer utmed kanterna. Då inga stigar finns i ravinen och vegetationen är tät kan det vara svårt att ta sig fram. Lite vatten rinner i botten av ravinen och på några delar bildas små sjöar.

Fåglar:
Det bästa området är kring den norra stora dammen och ned mot kraftverket. I dammen häckar ofta smådopping och pungmes ses regelbundet. På våren rastar tidigt mycket trastar följt senare av sångare och andra småfåglar. I maj hörs både göktyta och mindre hackspett. Över Ljungsjön passerar ibland sträckande tärnor och storspov på våren. Kungsfiskare ses fiska i dammarna och salskrake ses ofta i fördämningen och i den närbelägna Ljungsjön under höstarna. I gamla strömfåran häckar bl. a. kungsfiskare, stenknäck, mindre hackspett och gröngöling. Även strömstare syns i området i bland. De rariteter som observerats i området är flodsångare, busksångare och berguv.Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken