Fågellokaler


5. Ledbergssänkan

Läge:
Området som består av slättbygden runt Ledbergs, Björkebergs och Flistads kyrkor är beläget ca 15 km NV Linköping. Åk Bergsvägen norrut och tag av mot Ledberg strax innan Svartåmynningens naturreservat (Skyltat). Följ skyltningen mot Ledberg till kyrkan. Väster om denna punkt breder slätten ut sig och Björkeberg samt Flistad kyrka ligger ca 5 km V respektive NV om denna punkt. Området besöks lämpligast med bil eller cykel.

Terräng:
Odlat slättlandskap med inslag av olika träddungar. Genom området rinner åarna Lillån och Svartån.

Fåglar:
Området är främst en nattsångarlokal men under sträcktiden rastar även flockar av ljungpipare, gäss och sångsvanar samt en del rovfågel i området. Från de broar som passerar åarna hörs ofta kärr, säv- och gräshoppsångare samt ibland flodsångare. Ute på åkrarna spelar ofta vaktlar och rapphöns och i de fuktigare partierna någon kornknarr. Bron över Svartån mellan Björkeberg och Flistad är en av kommunens säkraste vaktellokaler. Bland rovfåglar märks brun kärrhök, orm- och fjällvråk, lärk- och tornfalk samt fiskgjuse. Med lite tur kan också kungs- och havsörn ses.


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken