Fågellokaler


6. Kungsbro naturreservat

Läge:
För att nå fågeltornet i Kungsbro skall man från Linköping räknat passera avtagsvägen till Svartåmynningen, och istället fortsätta mot Berg. Efter att ha åkt igenom samhället fortsätter man vidare en knapp kilometer och passerar bron över Motala ström. Direkt efter bron finns en skylt som visar vägen till parkeringsplatsen, från vilken det är en promenad på ca 300 meter. Även bussen (buss 525) är ett bra transportalternativ, då förbindelserna är goda mellan Linköping och Ljungsbro. Busshållplats finns nära reservatet och hållplatsen heter inte helt ologiskt “Kungsbro“. För nattsångarlyssning är det bästa området i de sydligaste delarna av reservatet (Sjöliden). Detta når man genom att svänga höger i backen ned mot kungsbrodalen (efter 70-skyltarna), in i bostadsområdet Sjöliden. Parkera vid El-centralen och gå ned mot sjökanten.

Terräng:
Västra Roxens strandängar (se även Svartåmynningens naturreservat) består av ett flera hundra hektar stort område med strandängar, vassar och grunda vatten i anslutning till Motala ströms och Svartåns utlopp i den näringsrika sjön Roxen. För att bevara och utveckla de höga naturvärdena har två naturreservat bildats inom området, Svartåmynningen och Kungsbro. Tillsammans med Tåkern, Hornborgasjön och Kristianstads vattenrike torde Västra Roxens strandängar med omgivande vassar och grunda vatten tillhöra landets från naturvårdssynpunkt värdefullaste sötvattensområden.

Fåglar:
Kombinationen av välhävdade strandängar, stora vassområden och näringsrikt vatten ger goda förutsättningar för ett rikt fågelliv. Totalt har det observerats så många som drygt 250 fågelarter i området från Kungsbro i norr och Sättunaviken i söder. Under vår och försommar finns en mängd fåglar på strandängarna. i vassarna och på vattnet. Vanliga häckfågelarter är t.ex. tofsvipa, enkelbeckasin, gulärla och ängspiplärka. Bland sällsyntare arter märks småfläckig sumphöna, rördrom, kornknarr och brun kärrhök, skäggmes och pungmes som årligen bruka häcka med något eller några par. I vasslagunerna ses ungkullar av t.ex. grågås, kanadagås, olika simänder sothöna och skäggdopping. Fiskgjusen häckar inte men kommer ändå hit regelbundet för att fiska. Vår och höst rastar många fåglar i området. Tidigt på våren rastar t.ex. sångsvanar och flera arter gäss i vaken utanför Motala ströms utlopp och tidigt på säsongen är denna vak bättre än den vid Svartåns mynning. Något senare dyker simänderna upp och under senvåren kommer vadare som t.ex. grönbena, gluttsnäppa och svartsnäppa. I maj brukar området besökas av brushanar. Under försommarkvällar är konserten av nattsångare ofta intensiv med gräshoppsångare, näktergal, kärrsångare och ibland flodsångare. Den sydligaste delen av reservatet är då det bästa området att besöka. På sensommaren fiskar regelbundet skräntärnor som flugit till Roxen från sina häckningslokaler i skärgården. På hösten är det framförallt de stora mängderna storskrak, som i stora flockar bedriver fiske ute på Roxens vatten, som drar till sig besökarnas intresse. Tornet i Kungsbro ger en mycket god överblick av skrakflockarna under hösten och ofta dyker det upp havsörn över sjön under senhösten. Bland rariteter kan nämnas svarthalsad dopping, silkeshäger, dammsnäppa, tretåig mås, fjällabb, härfågel, större piplärka, vassångare och busksångare.


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken