Fågellokaler


8. Västra Roxens strandängar.
Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)


Läge:
Naturreservatet Svartåmynningen nås från Linköpingshållet genom att åka mot samhället Berg (Vreta Kloster). Eftersom de välskyltade företagen Biltema och Ikea ligger längs denna väg är det också lätt att hitta rätt avfart från E4:an. Från E4:an räknat är det drygt 2 km till avtagsvägen mot reservatsparkeringen. Vägen är tydligt markerad med en skylt, “Svartåmynningens naturreservat“. Sväng höger och parkera på P-platsen vid Nybro. Från parkeringsplatsen är det en ca 600 meter lång promenad till det första tornet som ligger i anslutning till Svartåns mynning. För att nå det andra tornet, som ligger strategiskt placerat ute på strandängen får man gå ytterligare ca 700 meter. Det första tornet kan året om nås i lågskor, medan det ibland kan krävas stövlar för att kunna tas sig ut till det ytte tornet.
Se bilder från Nybro-Svartåmynningenens naturreservat.
Ytterligare bra observationsplatser är Härnaviken och Sättunaviken. Härnaviken är den del av reservatet som ligger N om Svartån. Detta område ligger nära den hårt trafikerade Bergsvägen, vilket kan verka störande för en besökare. Området överskådas lättast från cykelvägen och lämplig parkeringsplats är på gårdsplanen vid de växthus som ligger vid Härna Björkegård på Rökingevägen. Sättunaviken ligger i den sydöstra delen av reservatet. Sväng av innan avfarten till Svartåmynningen (vägen mot Ledberg)och fortsätt åt öster ett parhundra meter. Sväng sedan till vänster ned mot sjön där vägen passerar en bäck (finns även en skylt) och fortsätt till parkeringsplatsen. Gå sista biten ned till fågeltornet. Observera att det råder beträdnadsförbud i hela reservatet 1.3-30.6.
Se bilder från Sättunaviken.

Terräng:
Västra Roxens strandängar (se även Kungsbro naturreservat) består av ett flera hundra hektar stort område med strandängar, vassar och grunda vatten i anslutning till Motala ströms och Svartåns utlopp i den näringsrika sjön Roxen. För att bevara och utveckla de höga naturvärdena har två naturreservat bildats inom området, Svartåmynningen och Kungsbro. Tillsammans med Tåkern, Hornborgasjön och Kristianstads vattenrike torde Västra Roxens strandängar med omgivande vassar och grunda vatten tillhöra landets från naturvårdssynpunkt värdefullaste sötvattensområden.

Fåglar:
Kombinationen av välhävdade strandängar, stora vassområden och näringsrikt vatten ger goda förutsättningar för ett rikt fågelliv. Totalt har det observerats drygt 250 fågelarter i området. Under vår och försommar finns en mängd fåglar på strandängarna. i vassarna och på vattnet. Inom synhåll från det yttre tornet brukar en stor skrattmåskoloni etableras. Bland skrattmåsarna häckar också en hel del fisktärnor. Andra vanliga häckfågelarter är t.ex. tofsvipa, rödbena, enkelbeckasin, gulärla och ängspiplärka. Bland sällsyntare arter märks rödspov, småfläckig sumphöna, rördrom, kornknarr, brun kärrhök. dvärgmås, brushane och storspov som årligen bruka häcka med något eller några par. Vissa år finns här också den i södra Sverige sällsynta jordugglan. I vasslagunerna ses ungkullar av t.ex. grågås, kanadagås, skedand, snatterand, årta, sothöna och skäggdopping. Fiskgjusen häckar inte här men kommer ändå hit regelbundet för att fiska. Vår och höst rastar stora mängder fåglar innan de drar vidare till sina häcknings- respektive övervintringsplatser. Tidigt på våren rastar t.ex. sångsvanar och flera arter dykänder och gäss i vaken vid Svartåns utlopp. Något senare dyker simänderna upp och under senvåren kommer vadare som t.ex. grönbena, gluttsnäppa och svartsnäppa. I maj brukar området besökas av hundratals brushanar, där hanarna inom synhåll från tornen brukar visa upp sitt färgsprakande spel. På sensommaren ses regelbundet skräntärnor som flugit till Roxen för att fiska och flockar av vadare rastar på stränderna. Förutsättningarna för rastande vadare berör mycket av det aktuella vattenståndet, men Sättunaviken eller Härnaviken brukar ge det bästa utbytet. Vid det yttre tornet rastar också mycket vadare, men dessa flockar är ofta svåra att observera p.g.a. vegetation och längre håll. På hösten är det framförallt de stora mängderna storskrak, som i stora flockar bedriver fiske ute på Roxens vatten, som drar till sig besökarnas intresse. Ute på maderna rastar stora flockar piplärkor vilket inkluderar rödstrupig piplärka samt ibland någon enstaka skärpiplärka. Ofta rastar också dvärgbeckasin i de blötare partierna.

Förutom som en mycket fin häckningslokal, har Västra Roxens strandängar också gjort sig känt som ett område där det då och då dyker upp rariteter, som t.ex. skedstork, silkeshäger, ägretthäger, ringnäbbad mås, rosenmås, mongolpipare, rödvingad vadarsvala, dammsnäppa, amerikansk kricka, rödhuvad dykand, mindre bergand, vitögd dykand, amerikansk bläsand, tuvsnäppa, sibirisk tundrapipare, större piplärka, vassångare och taigasångare.


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken