Fågellokaler


9. Vallby/Kaga

Läge:
Kör från Linköping mot Vreta kloster. Sväng vänster mot Ledberg och efter ca 1,5 km höger upp till Kaga kyrka. Parkeringsplatsen vid kyrkan är den bästa observationspunkten. Det går även att fortsätta en km till mot Ledberg och ta höger på en grusväg strax innan tunneln under motorvägen. Det kan vara svårt att hitta en parkeringsplats så var noga med var du ställer bilen. En gångbro finns i närheten av motorvägsbron och denna bro är den bästa observationsplatsen.

Terräng:
Vid Vallby finns Svartåns sista forsar innan mynningen i Roxen. Ån är kantad med privata tomter vilket gör det svårskådat. Den stora räddningen är därför gångbron över ån. Därifrån syns åfåran ett par hundra meter nedströms. Fåran är ca 30-40 m bred och kantas av al och vide. På sommaren är hela åfåran fylld med säv och sikten då starkt reducerad. Lite längre nedströms (strax innan Kaga kyrka) övergår ån till flera fåror och öar i ett deltalandskap med rik vegetation och en del större alar och videbestånd.

Fåglar:
Vallby är främst en vinterlokal med bl. a. sångsvan, strömstare och smådopping. Deltat är dock under övriga året ett attraktivt och relativt obevakat område som hyser häckande årta, skedand och rörhöna. Sommartid ses duvhök, lärkfalk, tornfalk och fiskgjuse jaga vid Vallby. Området är också intressant för nattsångare. Kärrsångare och gräshoppsångare hörs regelbundet och vaktel kan höras nästan årligen från Kaga kyrka. Flodsångare och kornknarr har också hörts från kyrkans parkering. Vår, höst och sensommar är området mycket dåligt bevakat. Sällsyntheter som setts här är ägretthäger och vit stork.


Snabbval
lokaler


1. Rådsla, Ämten, Grytsjön m.m.

2. Götudden

3. Stjärnorpsravinen

4. Ljungsbroravinen
Ljungdammarna


5. Ledbergssänkan

6. Kungsbro naturreservat

7. Pålstorp

8. Svartåmynningens naturreservat (Härnaviken, Nybro, Sättunaviken)

9. Valby/Kaga

10. Trädgårds-
föreningen


11. Tinnerbäcken/Berga
Skarpan


12. Stångåns nedre lopp

13. Lecaområdet

14. Häradskärret

15. Lillkyrkakärret

16. Tinnerö eklandsskap

17. Ekenäs slott

18. Sturefors

19. Vistkärret

20. Sjögesätersviken